Preklady / Tlmočenie

Preklady textov sú našou najvyhľadávanejšou službou. Vďaka dodávateľom, ktorí predstavujú prekladateľskú špičku vo svojom odbore, dokážeme pokryť všetky bežné aj odborné preklady v nasledovných oblastiach: automobilový priemysel, stavebníctvo, právo, medicína, ekonomické texty, podklady k tendrom, atď.

Cena sa stanovuje za normostranu (NS). 1 NS (normostrana) je 30 riadkov so 60 údermi v riadku vrátane medzier, t.j. celkovo 1 800 znakov na stranu. Minimálne účtované množstvo pri prekladoch je 1 NS a pri tlmočení sú to 2 hodiny. Bežný rozsah prekladu na 1 pracovný deň je 6 NS. Za každých ďalších 6 NS si treba pripočítať 1 deň naviac. Ceny zahŕňajú základnú grafickú úpravu.

Cenník neúradných prekladov


 

čeština

angličtina,
nemčina

francúzština,
maďarčina,
poľština,
ruština,
španielčina,
taliančina


dánčina,
holandčina,
chorvátčina,
rumunčina,
srbčina,
ukrajinčina

arabčina,bieloruština,
bulharčina, čínština,
estónčina, fínčina,
gréčtina, japončina,
kórejčina, litovčina,
lotyština, nórčina,
portugalčina, slovinčina,
švédčina, turečtina a iné

preklad do slovenčiny

8,64 €

11,47 €

12,95 €

15,72 €

individuálne

preklad zo slovenčiny

9,97 €

12,95 €

14,39 €

16,74 €

individuálne

 

Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS) v bežnom termíne. Cena zahŕňa dodržanie pôvodnej grafickej úpravy.Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra. Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana. Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu alebo predtlačovú korektúru sa cena stanovuje individuálne (pozri nižšie). Na základné sadzby aplikujeme tiež rôzne druhy zliav.


Cenník úradne overených prekladov (súdne preklady)

Úradný preklad z/do češtiny

18,9 €*

Úradný preklad z/do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny

22,9 €*

Úradný preklad z/do poľštiny, ruštiny, maďarčiny

24,9 €*

Úradný preklad z/do dánčiny, holandčiny, švédčiny, chorvátčiny, ukrajinčiny, srbčiny

26,9 €*

Úradný preklad z/do iných ako hore uvedených jazykov alebo preklad medzi dvoma cudzími jazykmi.

individuálne


 * cena za preklad 1 NS (normostrany) výsledného textu. Pri dokumentoch k autám (preklad technického preukazu, faktúry, odhlášky, kúpnej zmluvy) a jednoduchých štandardných dokumentoch (preklad diplomu, vysvedčenia, potvrdenia, rodného a sobášneho listu, výpisu z registra trestov) poskytujeme dodatočne individuálne zľavy. 

Ak potrebujete preklad z jedného cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka, radi vám obratom vypracujeme kalkuláciu priamo na zvolený dokument. 


Zľavy

  • Zľavy za jednoduchosť – v prípade jednoduchých neodborných dokumentov (bežná e-mailová korešpondencia, informatívne preklady...).
  • Zľava za charakter dokumentu – na často prekladané jednoduché formulárové dokumenty (napr. rodný list, diplom, výpis z registra trestov, technické preukazy a pod.).
  • Množstevné zľavy – aplikujeme pri jednorazovom objednaní väčšieho počtu normostrán (nie je možné kombinovať s akumulačnou zľavou).
  • Zľavy za opakovanie (texty, ktoré sú podobné alebo sa opakujú) – na základe analýzy dokumentov vám ponúkame v prípade podobných alebo opakujúcich sa dokumentov okrem zachovania vzájomnej konzistentnosti aj zľavy za opakovanie.
  • Vernostné (akumulačné) zľavy – svojim verným a stálym zákazníkom ponúkame zaujímavé zľavy na všetky objednávky.
  • Študentské zľavy – študentom radi poskytneme individuálne zľavy na preklad školských dokumentov.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Pre neplatiteľov DPH možnosť fakturácie bez DPH, čo znamená úsporu 20 %.